9.10.2016         

Direktionen för Mattlidens gymnasium har varit sammankallad till möte 28.9. På föredragningslistan har varit både godkännandet av läroplanen och läsorsplanen för 2016-2017, som hör till direktionens absolut viktigaste uppgifter.

Skolväsendet och skolorna får som känt också dra sitt strå till stacken när det gäller att spara in på kostnader. För Mattlidens gymansiums del talar vi om inbesparingar på ca. 7 %. Inbesparingarna i Mattliden berör främst språkutbudet. På sikt kommer skolan med stor sannolikhet inte att kunna erbjuda lika många språk och kurser, som hittills. För det kommande läsåret är förändringarna minimala. För Mattlidens del ser det tillsvidare inte alls dystert ut!

Aktuellt och nytt för hösten har varit digitaliseringen av studentskrivningarna. I Mattliden har skrivningarna gått enligt planerna. Mer utmanande blir det för alla parter på våren, när digitaliseringen berör allt fler i skolan.

Skolans hemsida har genomgått en face-lift. Den ser både modernare och fräschare ut. Direktionen uppmanar alla, att gå in på hemsidan för att konstatera detta. Utveckslingsarbetet pågår.

Mera goda nyheter för i synnerhet för forna Mattliden elever. Mattlidens gymnasium fyller 40 år 2017 samtidigt, som Finland firar självständighetens 100 år. Det skall vi fira med en skydundrande fest 9.9.2017. Pricka redan nu in datumet i nästa års kalender. Direktionens ordförande Jan Hasselblatt har ifjol grundat en Alumni-förening och han har med tanke på festen tillsatt en festkommitté, som är i full fart med planeringen. Mera info följer.

Till de mindre trevliga sakerna i skolan hör skolmaten, som är ett ständigr återkommande  tema - också på direktionsmötena. Kritiken riktar sig dels på bristen av mat (den räcker inte till) dels till matens kvalitet. I tillägg klagar eleverna på, att maten inte är tillräckligt näringsrik. Många måste utöver skolmaten ha med sig egen vägkost för att klara av de långa skoldagarna. Vi kom bl.a. överens om, att elevkåren i skolan skulle ta itu med saken för att få en mer konkret uppfattning om problemets omfattning. Efter den här redogörelsen skall skolans kök och Esbo stad kontaktas (åter igen).

Avslutningsvis kunde direktionen konstatera, att skolarbetet har kommit väl igång efter sommaren. Vi önskar hela skolans personal och alla elever ett framgånsrikt läsår. Vi har en fin skola med långa anor!

Camilla Sillman-Kuisma

(direktionens viceordf.)