Aktuellt i Mattlidens gymnasium / augusti-september

Hej!

Läsåret har kommit bra igång och vi är glada över att vi kunnat vara i skolan – hoppas att detta fortsätter! Här kommer info om kommande händelser och annat viktigt:

Antalet smittfall och fall av karantäner i huvudstadsregionen är fortfarande högt och därför är det ytterst viktigt att vi fortsätter använda munskydd. Detta gäller även om man är vaccinerad, för att skydda andra och förhindra smittspridning. Ifall studeranden blir sjuk / hamnar i karantän och tvingas stanna hemma, ska vårdnadshavaren (till en omyndig studerande) kontakta grupphandledaren om detta, som prickar in frånvaron i wilma. Studeranden bör även vara i kontakt med sina ämneslärare för att få information om hur studierna sköts hemifrån och vilka undervisningsarrangemang som gäller.

Smittfall bland unga uppstår ofta på fester och andra stora sammankomster, där säkerhetsarrangemang inte går att följa. Därför avråder skolan studerandena att ordna / delta i sådana evenemang, även om det sker utanför skoltid. 

Kommande händelser:

Den 25-28.8 ordnas basgruppsvisa bekantningsdagar för åk I. Programmet ordnas utomhus, i skolans näromgivning. Mera info fås av grupphandledaren och tutorerna.

Tisdagen den 31.8 ordnas föräldrakväll online kl. 17.30-19.00 för åk I. Save the date! Mera information kommer i wilma till ettornas vårdnadshavare.

Torsdagen den 2.9 kl. 18.00 ordnas ett vårdnadshavarmöte, där en ny direktion för mandatperioden 2021-2023 väljs. Separat inbjudan till mötet skickas på wilma. Save the date!

Den 2-3.9 är det skolfotografering. Tidtabellen uppdateras i skolkalendern och informeras om på GHT (grupphandledningstimmen).

Höstens studentskrivningar ordnas den 13-27.9. Mera info om skrivningarna skickas direkt till abiturienterna. 

Vi fortsätter det viktiga drogförebyggande arbetet genast i början av läsåret. Åk I tar del av en drogförebyggande föreläsning i september. Föreläsningen hålls av en erfarenhetsexpert från föreningen Kran rf. De basgrupper i åk II (20B+20D) som missade denna föreläsning på våren, deltar i föreläsningen denna höst.

Vi fortsätter även vår satsning på morgongröt så att studerande ska kunna orka bättre fram till lunch. Skolan bjuder på morgongröt till hungriga studerandena må-fre kl. 9.15-10, förutom under projektveckan (dvs. sista veckan i perioden).

Parkeringen har väckt en hel del diskussion. Faktum är att det inte finns någon parkering för studerande på skolområdet. Parkeringsplatserna vid skolans sandplan är reserverade för hela skolcentrets personal. Studerande ombeds parkera annanstans, åka kollektivt, samåka el.dyl.

Gammeldansen för förra årets åk II (dvs. åk 19) blev inhiberad pga. corona. Studerandena röstade fram ett nytt datum – gammeldansen planeras ordnas fredagen den 15 oktober. Detaljerna om hur dagen ordnas fastställs senare. Extra övningstillfällen ordnas i oktober, närmare info om detta senare.

Vi önskar alla en god fortsättning på sensommaren – hoppas vi ännu får uppleva några varma och soliga dagar!

Med vänliga hälsningar, 

Susanne Björkstén (rektor) och Tony Valtonen (biträdande rektor)

2020-21

30.4 Maj - närundervisning 

Hej alla! 

Kan det verkligen vara så att vi så småningom återvänder till ett hyfsat normalt liv på skolan? Det första tecknet på det är att vi kan meddela er om olika evenemang och händelser utan att börja brevet med orden "Enligt det beslut fattats av Coronasamordningsgruppen...". Så välkommen tillbaka! Vi firar detta med munkar på lunchen på måndagen 3.5.

Vardagen fr o m 3.5:

 • Vi testar nu att alla äter lunch kl. 12.30-13.00. Att trappa schemat för endast 3 veckor känns som endast förvirrande för alla parter. Ifall vi ser redan under de första dagarna nästa vecka att gymnasiets lunchpass är för trångt, justerar vi omedelbart lektionen före lunch så att åk 1 och 2 äter olika tider. Men vi ber ALLA som har håltimme före lunchen att äta sin lunch under tiden 12.00 - 12.30 för att minska på trycket i matsalen. Observera dock att under INGA omständigheter får gymnasister äta lunch i matsalen FÖRE 12.00 för grundskolan äter då och vi måste hålla skolorna isär pga eventuell smittspårning. Vänligen respektera detta.
 • Vi påminner er om det "vanliga", dvs. käsidesi, hygien, avstånd då det är möjligt och att stanna hemma vid minsta lilla flunsa. 
 • Studerande/vårdnadshavare får fortfarande göra den självbedömning att studeranden fortsätter studera hemma i stället för skolan pga t.ex. anhöriga i riskgrupp. Vårdnadshavaren / den myndiga studeranden bör meddela detta till grupphandledaren för en vecka i taget. Men observera att då lärarna har nu 100% närundervisning kan de som stannar hemma inte förvänta sig någon form av online/hybridundervisning utan studierna blir mer som självstudier.
 • Klassrummen för nästa vecka och framåt är nu uppdaterade i Wilma.

Vårfest och dimission:

Vi väntar ännu på Esbo stads officiella beslut men vi förbereder följande:

 • Vårfest på fredagen 4.6: programmet livestreamas kl. 13.00 och studerandena följer det basgruppsvis i sina klassrum med sin grupphandledare. Dagens lunch är hotdog + saft + glass. Detaljer kring bl.a. lunchserveringen kommer senare via grupphandledarna.
 • Dimission på lördagen 5.6: Vi har 2 alternativ – det ena är att alla studenter är i salen och dimissionen hålls som vanligt dock utan publik. Men tyvärr är det rätt så osannolikt att detta kan arrangeras så vi förbereder även följande:  Kl. 14.00 ordnas livestream som studenterna och familjerna följer hemifrån. Livestreamets program innehåller tal, musikuppträdanden mm. Men redan på morgonen ordnas mösspåläggning samt betygs- och stipendieutdelning (även detta livestreamas så att familjerna kan följa med den hemifrån) basgruppsvis i matsalen:
  • 18A kl. 9.00-9.30
  • 18B kl. 9.30-10.00
  • 18C kl. 10.00-10.30
  • 18D kl. 10.30-11.00
  • 18E kl. 11.00-11.30
  • 18F kl. 11.30-12.00.

Andra ärenden:

 • Torsdagen 3.6 är en aktivitetsdag utomhus i basgrupper i Seikkailupuisto Korkee (https://korkee.fi/). Då vi är så många som 400 har vi bokat två äventyrsparker för dagen. Åk 19 klättrar i Svedängen (Paloheinä) och åk 20 på Blåbärslandet (Mustikkamaa). Tidtabellen samt information om matsäck kommer senare via grupphandledarna. Denna dag utomhus förverkligas med hjälp av understödet av Aktiasparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla.
 • Gammeldansdatumet för åk 19 är fortfarande öppet men som det ser ut nu, faller beslutet på oss skolor. Vi ber grupphandledarna att ta upp detta med åk 19 och återkomma till oss med studerandenas åsikter. Det är studerandenas dag så det är viktigt att de är med att välja datumet!
 • Sammanlagt 326 studerande och lärare svarade på enkäten gällande Period 4 schemaläggningen. Skolans ledningsgrupp har utgående från svaren formulerat sitt förslag för nästa läsår. Grupphandledarna går igenom resultaten samt förslaget med sina grupper på GHT 4.5 och återkommer till ledningen med studerandenas åsikter gällande förslaget. Vi koncenterade oss på att hitta en kompromiss som tar hänsyn till åsikterna av alla studerande (både allmän linje och IB) och lärare.

Vi önskar er ett härligt Valborgsveckoslut och en god fortsättning på våren!

Rektorerna på Mattlidens gymnasium

21.1 Januari-info

Hej alla! 

Under hela detta läsår har vi arbetat enligt ett årskursvis trappat schema pga. pandemin. Efter varje period har vi gjort små justeringar för att förbättra detta schemasystem.

Under hösten märkte vi att det schemasystem som vi pga. corona uppfunnit lättade på trycket i matsalen och i våra trånga korridorsutrymmen under rasterna och tillförde ett saknat och välkommet lugn i huset.

Gymnasiets nya läroplan som tas i bruk 1.8.2021, betonar bl.a. studerandenas välmående samt studerandenas kapacitet att hantera självstudier. Esbos nya läroplan, som godkändes av Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta och Nämnden Svenska Rum i höstas, tar upp det följande: “I gymnasiet tränar studerandena förmågan att studera självständigt. I början av studierna sker detta genom små uppgifter.“ och beordrar gymnasierna att skriva in i sina egna lokala läroplaner det följande: “Gymnasiet beskriver möjligheter och förutsättningar för självständiga studier i olika studieavsnitt. Gymnasiet beskriver vilka studier som kan genomföras självständigt och vilka studier det förväntas att studerandena genomför självständigt.”

Det har uppmuntrats till självstudier även i de tidigare läroplanerna men den stora förändringen nu är att det förväntas av studerandena.

Därför föreslogs det till lärarna och studeranderepresentanterna under lärarnas fortbildningsdag 20.11.2020 att inför augusti 2021:

 • förbättrar vi det schemasystem som vi ”i misstag” har uppfunnit pga. corona
 • “river vi upp” schemasystemet så litet som möjligt pga. överlappande läroplaner 2021-2023 samt “coronatröttnad”,
 • testas schemaförslaget i period 4 detta läsår

Vad innebär detta för er nu? Nu då period 4 börjar, ser ni i Wilma att det trappade schemat fungerar som under perioder 2 och 3, dvs. att positionerna har en självstudielektion alternerande veckor. Observera dock de följande förändringarna:

 • Vi valde att nu under period 4, då vi främst har endast 2 årskurser på plats, följer åk 19 sina tidigare tider men åk 20 följer abiturienternas tider, dvs. börjar kl. 8.15 och slutar därmed kl. 14.15.
 • Pga både studeranderepresentanternas samt personalens önskemål, har veckans självstudielektioner placerats i schemat helt i slutet av dagen dvs. kl. 16.30-17.00. Vi ville placera dem så sent på dagen att det tydligt syns att de inte tillhör den vanliga skoldagens schema. Ni kommer alltså INTE att ha någon realtidlektion den tiden, men det kan hända att lärarens deadline för självstudieuppgiften är just då. Läraren ger detaljer kring självstudierna i sina kurser.
 • Under två veckor i mitten av perioden har varje position en dubbellektion på eftermiddagen. På detta sätt kunde vi minska antalet självstudielektioner / position under en period från 3 till 2. Dessutom öppnas det goda möjligheter för lärarna att under denna dubbellektion ordna bl.a. studiebesök (då pandemin tillåter), långa laborationsarbeten eller bedömningstillfällen. Den nya läroplanen kommer att innebära studieavsnitt som tar slut mitt i en period och därför är det viktigt att schemat tillåter även detta.
 • En ny och sannolikt tankeväckande grej är att utvärderingsveckan förkortats från 6 dagar till 4 dagar. Utvärderingsveckans schema har alla dessa år gjort att antalet lektioner som tillhör kursen minskat. Vi önskade minimera denna minsking speciellt då det nuförtiden ordnas färre och färre ”klassiska” prov under utvärderingsveckan. Många lärare har redan nu valt att använda sina långa lektionspass till studiebesök, projektarbeten och dylikt i stället för prov.

Vi utvärderar detta schemaförslag efter period 4. Alla studerande och personalmedlemmar får under utvärderingen uttala sin åsikt och ange förbättringsförslag.

Med vänlig hälsning,

rektorerna på Mattlidens gymnasium

3.12 Decemberhälsning

Hej alla studerande, vårdnadshavare och personalmedlemmar!

Distansundervisningen är i full gång. Vi hoppas att alla, trots denna svåra period, både finner ork att kämpa med skolvardagen och tid att njuta av den stillsamma decembermånaden och dess vackra julbelysning.

Vi har fyra viktiga ärenden för er:

 • Mattlidens gymnasiums självständighetsfirande sker på fredagen 4.12 kl. 10.30. Festligheterna streamas online på Mattlidens Youtube-kanal: https://www.youtube.com/user/MattlidensGymnasium
 • Avhämtning av de veckovisa lunchpaketen sker på måndagar kl. 16.00-16.30 utanför huvudingången. Avhämtningarna sker alltså på må 7.12 och 14.12 (skoldagarna 21.-22.12 ingår i föregående veckas paket). Följande veckas lunchpaketanmälan sätter ingång även den på måndagar och anmälningstiden tar slut på onsdagar kl. 7.30 på morgonen. Anmälan görs skilt för varje vecka och av studeranden då hen är inloggad i sitt eduespoo-konto. Vårdnadshavaren kan alltså inte ta hand om anmälan. Anmälningslänken skickas via Wilma på måndagar.
 • En påminnelse gällande Mattlidens gymnasiums online infokväll kring rusmedelsmissbruk, som hålls nu på må 7.12 kl.18.00-19.00 (föreläsning på svenska) och ti 8.12 kl.18.00-19.00 (in English). Som gästföreläsare har vi Maria Thelen, utbildad erfarenhetsexpert (förälder till en missbrukare) och grundare av Kondis ry. Tillställningen är interaktiv, deltagare kan anonymt ställa frågor via en chattfunktion. Vi önskar att alla våra vårdnadshavare deltar i webinariet tillsammans med sina barn. Vi ordnar dessa kvällar både som en följd av de oroväckande höga siffrorna gällande rusmedelsbruk, som kom fram i den senaste Hälsa i skolan -undersökningen och på önskan av familjen till den under hösten avlidne studeranden. Länken till webinariet: https://www.mediaserver.fi/live/mattlidens-gymnasium
 • Gammeldans: på grund av den rådande pandemin är Esbo stad förberedd på att vid behov flytta gammeldansuppvisningen från 12.2.2021 till ett senare tillfälle under våren 2021. För Mattlidens del betyder detta följande:
  • Gammeldanskursen pågår nu i period 3 som planerat, dvs. på distans i december och som närundervisning i januari, ifall situationen så tillåter.
  • Extra övningar ordnas antingen i januari ifall datumet inte flyttas eller t.ex. i period 4 ifall datumet flyttas. Dessa detaljer kan ännu bearbetas i lugn och ro och i samråd med studerandena.
  • Ifall datumet flyttas, ser vi till att omboka Opinmäki till åtminstone kvällsuppvisningarna.
  • Festligheterna streamas oberoende av gammeldansdatum.
  • Det slutgiltiga beslutet om gammeldansdatum fattas senast 15.1.2021 på huvudstadsregionsnivå.

Med önskan om både produktiva och avkopplande arbetsdagar där hemma,

rektorerna på Mattlidens gymnasium

2.10.2020 Brev till alla studerande inför period 2

Hej alla!

Några viktiga ärenden:

1) En minnesstund hålls på måndagen 5.10 kl. 10.45 i basgrupper. Ni börjar er lektion i position 3 helt vanligt i det klassrum och den tid som det står i Wilma för den lektionen. Ca. kl. 10.30-10.35 avslutar ämnesläraren sin lektion och skickar er till klassrummen nedan (ifall ni inte befinner där redan) för minnesstunden.

20A: M 19A: S 18A: N
20B: Aud 19B: Bild 18B: V
20C: O 19C: P 18C: B
20D: G 19D: F 18D: Läsesal
20E: T 19E: Q 18E:D
20F: E 19F: U 18F: I
2) Esbo befinner sig i en kritisk fas gällande korona. Följ de nya rekommendationerna kring munskydd. Vår främsta målsättning är att kunna fortsätta med närundervisning så länge som möjligt så nu är det dags att alla hjälps åt. HÅLL GOD HYGIEN, UNDVIK NÄRKONTAKT, ANVÄND MUNSKYDD, STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK, FÖLJ EGNA LUNCHTIDER. Tack.

3) Schemat bör nu vara i skick i Wilma inför period 2. Vi var tvungna att vara ytterst kreativa för att få allt att gå ihop. Kolla noga och flera gånger under veckan (eller t o m dagen!) ditt schema dvs. klockslag och klassrum så att du är på rätt plats på rätt tid. Det kan hända att lärarna ännu hittar några fel men vi ser till att vi åtgärdar dem under helgen.

4) Under nästa vecka deltar vi alla i den årliga obligatoriska utrymningsövningen i skolcentret. Följ anvisningarna då övningen sätter igång i centralradion. Säkerhetsavstånden gäller även under denna övning.

Ha en underbar helg efter utvärderingsveckan!

MVH,

Saana

24.9.2020 Brev till alla studerande i slutet av period 1

Hej alla!

Bra kämpat alla ni som haft närundervisning i skolan och ni som studerat hemifrån! På fredagen börjar utvärderingsveckan och period 1 närmar sig sitt slut.

Vi välkomnar tillbaka våra abiturienter på fredagen! De har arbetat flitigt hemma och deltagit i studentskrivningarna. Men därför önskar jag påminna er alla: fr o m fredagen har vi ett fullt hus igen med 600+ studerande. Samtidigt har coronafallen markant stigit i Finland och speciellt under den senaste veckan. Tänk noga på hur ni beter er:

 • Tvätta händerna oftare än vanligt och använd "käsidesin" som finns i varje klassrum och vid matsalen.
 • Ät endast under din egen lunchrast. Före 11.45 får ni absolut inte gå och äta, då det är grundskolans mattid!
 • Undvik stora samlingar på fritiden.
 • Kom inte till skolan med symptom.
 • Om du får ett meddelande i Koronavilkku att du blivit exponerad, följ hälsovårdens anvisningar och vid behov: meddela detta till din grupphandladare, håll dig i frivillig karantän och kontakta ämnesläraren ifall du behöver mer handledning än det som finns i Classroom osv.

Vi hoppas att vi alla på detta sätt hjälps åt att kunna hålla vår undervisning som närundervisning. Men naturligtvis kan vi inte helt själva påverka hur situationen utvecklar sig i Esbo. Var förberedda att det under hösten kan bli aktuellt med tuffa beslut kring distansundervisning.

Period 2 sätter igång den 5.10 med vårt årskursvis trappade schema. Schemat blir korrekt i Wilma mot slutet av nästa vecka. Jag skickar ett separat meddelande då ni fullständigt kan lita på Wilmas schema.

Många av er har säkert frågor kring skolans evenemang som julkonserten, penkis och gammeldans. Skolan planerar alla dessa evenemang tillsammans med studerandena men tar redan vid planeringen hänsyn till säkerhetsåtgärderna och alternativa sätt att genomföra evenemangen. Det sista som vi önskar att göra är att kallt ställa in evenemangen. Julkonserten är dock en knepigare fråga då den hålls så sent på kvällen, så där ber jag att ni alla är förberedda att tisdagen 22.12 eventuellt kan bli en vanlig skoldag, ifall julkonserten inte kan ordnas kvällen före pga pandemin.

För kännedom, snart kommer ni alla (studerande, vårdnadshavare och personal) att få en länk till en enkät gällande arbets- och lovtider 2021-2022, dvs. NÄSTA läsår. Ett separat Wilmameddelande skickas senare med enbart det som innehåll.

Lycka till med era kommande prov!

MVH,

Saana

11.9.2020

Hej alla!

De vanliga och årliga flunssapöpön cirkulerar, vilket lett till att i vissa grupper är det nästan hälften av studerandena som tvingas stanna hemma med snuva/hosta.

Några allmänna råd till alla dessa insjuknade:

 • för att ta reda på det du missar, kolla FÖRST på de digitala plattform som läraren använder. I de flesta fall handlar det om Google Classroom eller dylikt. Och OM du ÄNNU efter det är osäker på det som du ska göra, kontakta ämnesläraren med dina specifika frågor via Wilma.
 • kom ihåg att frånvaroanmälan görs till grupphandledaren, inte ämnesläraren.

Än så länge har vi inte några bekräftade coronafall här i Mattliden och därmed inga stora mängder av exponerade studerande. Läget kan ändras under en natt, men vi håller tummarna!

Ifall ni undrar om några eventuella distansundervisningsperioder, vill jag säga det följande:

 • om vi får coronafall och därmed ett flertal exponerade studerande som beordras i karantän, då diskuteras det säkert om nån form av distansstudieperiod för de berörda årskurserna. Då återkommer vi med info till alla.
 • om antalet i coronafall kraftigt ökar i Esbo så att nån linjedragning måste göras i hela Esbo, diskuteras detta på stadens nivå och besluten fattas först efter dessa diskussioner. Vi på Mattliden fattar inga egna proaktiva/förebyggande beslut om att hålla en större mängd studerande hemma.
 • om coronasituationen förblir på den nuvarande nivån (läget i Esbo har faktiskt blivit litet bättre på sistone), fortsätter vi med närundervisning med alla årskurser. Vi välkomnar våra abiturienter tillbaka till skolan då utvärderingsveckan börjar 25.9 men rekommenderar att de abiturienter som ännu har skrivningar 28.-29.9 eller 1.10 själva tar en funderare om ifall det ändå är bäst att de håller sig hemma fram till skrivningarna är över.
 • oberoende av skenariorna ovan fortsätter vi i period 2 med det årskursvis trappade schemat. Vi justerar det dock så att självstudielektionerna jämt fördelas över alla 8 positioner i stället för att de drabbar endast 4 positioner. Schemat kommer att synas korrekt i Wilma men först efter att studerandena klickat sina kursval inför period 2, dsvs. först mot slutet av september.

Kämpa på! Trevligt veckoslut! Och LYCKA TILL ALLA ABIN MED ERA SKRIVNINGAR! 

Saana

21.8.2020

Hej alla studerande!

HUHHUH, vilken vecka! Vi gratulerar er att ni överlevt och kämpat igenom oändligt växlande Wilmascheman och konstiga lektions- och rasttider! Det fanns, som väntat, några små missar i schemat ännu igår, men som tur har våra lärare varit på alerten och dessa misstag har kunnat fixas. Men kolla på ditt schema i jämna mellanrum så att du alltid har koll på dina lektioner. Rutinerna börjar säkert rulla på nästa vecka då både studerandena och lärarna hittat sig i skolcentret och skapat arbetssätt som ger utrymme även till rast och vila.

Det har fattats stora beslut denna vecka kring distansstudier och studentfestligheterna men kom ihåg: än så länge fram till 1.9 har vi hela huset i skolan med närundervisning. Studerandena i den 3. årskursen har förståeligt blivit oroliga kring den kommande distansperioden. Vi vill försäkra er att

 1. lärarna kommer att ta väl hand om er även då och kommer att kunna nås som om det var undervisning i klassrummet
 2. åk 3 inte behöver ha distansundervisning hela terminen. Ifall vi behöver efter 24.9 fortsätta med att ha en årskurs på distans, roterar vi årskurserna. Då blir det jämlikt mellan studerandena i Mattlidens gymnasium och då lär sig alla studerande att hantera distansstudier, vilket är ett viktigt redskap inför framtidens fortsättningsstudier. Alla "tar smällen" alltså och hjälps åt med att hantera koronaepidemin här hos oss. Åk 3 är den årskurs vi börjar med pga de sårbara studentexamensprov som närmar sig. Det var just på nyheterna i går kväll att ett helt gymnasium i Helsingfors börjar med distansstudier pga koronafall bland abiturienterna. Vi tänker på er säkerhet med detta beslut, även om det nu skulle kännas orättvist.
 3. på grund av vårens långa period av distansundervisning samt höstens specialarrangemang, erbjuder vi mer stöd än vanligt på gymnasiet i form av stödundervisning. Stödlektioner kan arrangeras i skolan eller via distans och antingen under håltimmar eller efter skolan kl. 15.00. Läraren kommer överens med sina studerande hur stödåtgärdena går till. Stödet kan även arrangeras så att lärarna under några lektioner delar upp en grupp och har alltså 2 lärare på plats under den lektionen. Vi uppmuntrar lärarna att sätta igång dessa stödåtgärder redan nästa vecka.

Men det enda som gäller nu är att andas in och andas ut. Det går bra! Vi fixar detta och vi hjälper er!

MVH,

Saana och Sussie