Personal Studerandevrdgruppen forminskad

Studerandevården omfattar allt det arbete som hela skolsamfundets personal gör för att stöda och främja de studerandes välbefinnande. Var och en gör detta som en del av sina egentliga arbetsuppgifter.

Studerandevårdens centrala mål är att skapa en sund och trygg inlärnings- och skolmiljö, värna om den mentala hälsan, motverka utslagning samt främja välbefinnandet i skolgemenskapen. Det här innebär såväl stödande insatser för hela skolsamfundet som individuellt stöd. Målet är att främja en skolkultur med fokus på omsorg, omtanke och positiv växelverkan. Studerandevårdens insatser är ägnade att främja studerandes inlärning och en balanserad utveckling i deras liv i stort. Den centrala målsättningen är därför att förebygga olika problem och upptäcka hinder för inlärningen.

Kontakten med studerandes vårdnadshavare är ofta av central betydelse inom studerandevården.

Studerandevården koordineras av en yrkesövergripande studerandevårdsgrupp. Den ansvarar för planering, utveckling, genomförande och utvärdering av den gemensamma studerandevården samt den allmänna trivseln i läroanstalten. Studerandevårdsgruppen främjar också de studerandes och vårdnadshavares delaktighet i gymnasiets verksamhet. Enskilda studerandes ärenden behandlas inte i läroanstaltens studerandevårdsgrupp. Rektor är ordförande för gruppen och ansvarar för att den sammankommer regelbundet. Förutom rektor hör skolkurator, skolhälsovårdare, studiehandledare, speciallärare och ämneslärare till studerandevårdsgruppen. Vid behov kallas också studerande, vårdnadshavare och utomstående sakkunniga.

Den individuella studerandevården finns till för enskilda studerande eller studerandegrupper. Med individuell studerandevård avses skolhälsovårdstjänster, psykologoch kuratorstjänster som ges den studerande, samt yrkesövergripande studerandevård som gäller en enskild studerande eller studerandegrupp. En yrkesövergripande grupp sammankallas vid behov och med den studerandes, samt eventuellt vårdnadshavares, samtycke. 

 

Skolkurator och skolpsykolog

Skolkuratorn stöder, handleder och ger råd till studerande i ärenden som gäller det sociala och psykiska välbefinnandet, studier och livssituation. Skolkuratorn bedömer tillsammans med studerande eventuella behov av förändring i handlings- och beteendemönster, sociala relationer, studier, boende samt levnadsförhållanden.

 

Skolkurator Gunilla Biström har sitt arbetsrum i skolans övre våning. Ingång även direkt från gården invid A-ingången. Gunilla nås per telefon 050 570 5830 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Skolpsykolog Julia Nummenmaa stöder, vägleder och ger råd till studeranden i frågor gällande det psykiska välmåendet samt studier och livssituation. Skolpsykologen ger även vägledning i hur eventuella fortsatta bedömningar, utredningar och behandlingar utförs vid instanser utanför skolan. Julia nås per telefon 040-6368038 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på wilma. Hon är på plats måndagar, tisdagar och fredagar, samt varannan onsdag.  Julia har mottagning i läkarrummet bredvid hälsovårdare Saris rum, förutom fredagar då hon finns i grundskolans kurator Johannas rum. Studerande kan erbjudas enskilda eller regelbundna klientsamtal hos kuratorn och psykologen. Kuratorn och psykologen vägleder och informerar också studerande om möjligheter till stöd och vård utanför skolan. Föräldrar kan ta kontakt om det finns oro för den ungas situation. Samarbete med föräldrar sker enligt överenskommelse med studerande och med beaktande av ett fortsatt förtroende i kontakten med studerande.

 

Hälsovård i gymnasiet

Hälsovårdarens arbete och studerandehälsovården har som mål att upprätthålla och främja hälsa och välbefinnande samt studieförmåga bland studerande och dessutom att förebygga sjukdomar och ge handledning i egenvård. Hälsovårdaren hjälper studerandena med ärenden som gäller vaccinering, sexual- och preventivrådgivning, rusmedel och psykisk hälsa samt med andra ärenden som anknyter till hälsan. Under det första studieåret har den studerande möjlighet till en hälsoundersökning som utförs på hälsovårdarens mottagning. Vid behov kan studeranden också boka tid för en hälsoundersökning när som helst under studietiden. Vid behov kan hälsovårdaren hänvisa studeranden till en läkaren eller någon annan specialist. 

Till den öppna mottagningen behövs ingen tidsbokning. Den öppna mottagningen ordnas de dagar då hälsovårdaren är på plats. På den öppna mottagningen får studerandena handledning och rådgivning i akuta ärenden. 

En hälsoundersökning som utförs av studerandehälsovårdens läkare blir i regel aktuell under det andra studieåret. Undersökningen fokuserar på förebyggande av sjukdomar och på att upptäcka hälsorelaterade problem i ett tidigt skede.  De ungdomar som är uppbådspliktiga eller som vill söka sig till beväringstjänst får delta i en hälsoundersökning inför uppbåd. 

Läkarens ställningstaganden är viktiga i situationer som är kritiska med tanke på studieförmågan eller möjligheterna att klara sig i studierna. Detta kan till exempel gälla psykiska problem i vilket fall vården planeras tillsammans med hälsovårdaren och andra experter från studerandehälsovården. En närmare diagnostisering av sjukdomar samt behandling eller uppföljning av kroniska sjukdomar ingår inte i studerandehälsovården på läroanstalter. Vid behov hänvisas studeranden antingen till en hälsostation eller till den specialiserade sjukvården för bedömning. Studerandehälsovårdens sjukvård är vård som upprätthåller studieförmågan. Studerandehälsovården skriver inte ut sjukintyg. 

Vid olycksfall ger studerandehälsovården första hjälpen tillsammans med skolans övriga personal. 

Studerandehälsovårdens verksamhetsställe i Esbo centrum, på adressen Ämbetsplatsen 2 C, 3 våningen, ger hälso- och sjukvård åt studerande på andra stadiet. Handledning, rådgivning och tidsbokning, tfn 09 8166 1234 mån– fre 9.00–13.00. 

Skolhälsovårdare Sari Björkroth är på plats måndag–torsdag (dejour kl. 12.30–13.00) och nås även per telefon (046 877 23 68) eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Tandvård

Alla gymnasiestuderande i Esbo har rätt till munhälsogranskning inom den kommunala tandvården, oberoende av vilken hemort studerande har. Tandvården är gratis för under 18-åringar. Studerandena kallas inte till granskning, utan bör själva boka tid via telefon 09 816 30300 (mån–fre kl. 7.45–16.00).

Mera info på Esbo stads hemsida: https://www.esbo.fi/svFI/Social_och_halsovard/Sjuk_och_halsovard/Tandvard

 

Studiehandledning

Skolans tre studiehandledare Susanna Ekelund, Mirkka Ukkonen och Anna Quagraine handleder studerandena i frågor som berör både gymnasiestudier och fortsatta studier. I mera tidskrävande ärenden kan det vara skäl att boka en tid hos studiehandledaren genom att föreslå en tidpunkt via Wilma.

Studiehandledarna har delat upp studerandena sinsemellan och studerande ska i huvudsak kontakta sin egen studiehandledare. Förutom tillgång till individuell handledning har studerande studiehandledning i klass med sin studiehandledare under vissa perioder.

 

Studiehandledarnas kontaktuppgifter:

Mirkka Ukkonen   040 554 1416   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   (gymnasielinjen)

Susanna Ekelund   040-636 9058  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   (gymnasielinjen)

Anna Quagraine   043 824 9567   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   (gymnasielinjen + IB)

 

Specialundervisning

Specialundervisningen i gymnasiet går främst ut på individuell handledning kring studieteknik och hjälpmedel. Studerande som vill bli testade för läs- och skrivsvårigheter kan vända sig till specialläraren. Intyg inför studentskrivningar görs klara i samråd med speciallärare och rektor senast då den studerande går på åk 2 i gymnasiet. Specialläraren hör till skolans studerandevårdsteam.Speciallärare

Nina Sippola har sitt arbetsrum intill lärarrummet, i korridoren till utgången mot amfiteatern. Specialläraren är anträffbar alla dagar och kan nås via Wilma, per telefon 046 877 2854 eller epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..