Personal Studerandevrdgruppen forminskad
Studerandevården omfattar allt det arbete som hela skolsamfundets personal gör för att stöda och främja de studerandes välbefinnande. Var och en gör detta som en del av sina egentliga arbetsuppgifter.
 
Studerandevårdens centrala mål är att skapa en sund och trygg inlärnings- och skolmiljö, värna om den mentala hälsan, motverka utslagning samt främja välbefinnandet i skolgemenskapen. Det här innebär såväl stödande insatser för hela skolsamfundet som individuellt stöd. Målet är att främja en skolkultur med fokus på omsorg, omtanke och positiv växelverkan. Studerandevårdens insatser är ägnade att främja studerandes inlärning och en balanserad utveckling i deras liv i stort. Den centrala målsättningen är därför att förebygga olika problem och upptäcka hinder för inlärningen.
 
Kontakten med studerandes vårdnadshavare är ofta av central betydelse inom studerandevården.
 
Studerandevården koordineras av en yrkesövergripande studerandevårdsgrupp. Den ansvarar för planering, utveckling, genomförande och utvärdering av den gemensamma studerandevården samt den allmänna trivseln i läroanstalten. Studerandevårdsgruppen främjar också de studerandes och vårdnadshavares delaktighet i gymnasiets verksamhet. Enskilda studerandes ärenden behandlas inte i läroanstaltens studerandevårdsgrupp. Rektor är ordförande för gruppen och ansvarar för att den sammankommer regelbundet. Förutom rektor hör skolkurator, skolhälsovårdare, studiehandledare, speciallärare och ämneslärare till studerandevårdsgruppen. Vid behov kallas också studerande, vårdnadshavare och utomstående sakkunniga.
 
Den individuella studerandevården finns till för enskilda studerande eller studerandegrupper. Med individuell studerandevård avses skolhälsovårdstjänster, psykologoch kuratorstjänster som ges den studerande, samt yrkesövergripande studerandevård som gäller en enskild studerande eller studerandegrupp. En yrkesövergripande grupp sammankallas vid behov och med den studerandes, samt eventuellt vårdnadshavares, samtycke. 
 
Skolkurator och skolpsykolog
 
Skolkuratorn stöder handleder och ger råd till studerande i ärenden som gäller det sociala och psykiska välbefinnandet, studier och livssituation. Under besöken diskuterar skolkurator och studerande om vilka behov studerande har av förändring, åtgärder, stöd och vård. Studerande kan erbjudas fortsatt samtalsstöd hos kuratorn. Kuratorn vägleder och informerar också studerande om möjligheter till stöd och vård utanför skolan. Föräldrar kan ta kontakt om det finns oro för den ungas situation. Samarbete med föräldrar sker enligt överenskommelse med studerande och med beaktande av ett fortsatt förtroende i kontakten med studerande. Skolkurator Gunilla Biström har sitt arbetsrum i skolans övre våning. Ingång även direkt från gården invid B-ingången. Gunilla nås per telefon 050 570 58 30 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 
Skolpsykologen stöder, vägleder och ger råd till studeranden i frågor gällande det psykiska välmåendet samt studier och livssituation. Skolpsykolog Marina Lindholm, tel. 040 521 4236, epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 
Hälsovård i gymnasiet
 
Studerandehälsovården främjar studerandenas hälsa. En hälsoundersökning hos hälsovårdaren utförs under det första skolåret och en läkarundersökning under det andra skolåret. Läkarundersökningen är samtidigt en förhandsundersökning inför uppbåd. Övriga studerande kan få en hälsoundersökning vid behov. Vid läkarundersökningen kan studerande få ett nytt hälsointyg för ungdom, om de behöver det. Intyget duger som läkarintyg för körkort och arbetsplatser.
 
Hälsovårdaren kan kontaktas i ärenden som gäller vaccinering, sexual- och preventivrådgivning, rusmedel och mentalfrågor samt i andra ärenden som anknyter till hälsan. Hälsovårdaren har också öppen mottagning då studerandena kan söka hjälp i akuta ärenden utan tidsbokning.
 
Studerande som vill boka en tid hos studerandehälsovårdens läkare kan göra det via hälsovårdaren. Vid behov hänvisas studeranden till ytterligare undersökningar eller den specialiserade sjukvården.
 
Vid olycksfall ger skolhälsovården första hjälpen tillsammans med skolans övriga personal. I situationer där studeranden fått första hjälpen har vårdnadshavaren ansvar för att han eller hon hänvisas till fortsatt vård.
 
Skolhälsovårdare Sari Björkroth är på plats måndag–torsdag (dejour kl. 12.30–13.00) och nås även per telefon (046 877 23 68) eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 
Tandvård
 
Alla gymnasiestuderande i Esbo har rätt till munhälsogranskning inom den kommunala tandvården, oberoende av vilken hemort studerande har. Tandvården är gratis för under 18-åringar. Studerandena kallas inte till granskning, utan bör själva boka tid via telefon 09 816 30300 (mån–fre kl. 7.45–16.00). Mera info på Esbo stads hemsida:https://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Sjuk_och_halsovard/Tandvard
 
Studiehandledning
 
Skolans studiehandledare, Tony Valtonen och Anna Quagraine handleder studerandena i frågor som berör både gymnasiestudier och fortsatta studier. I mera tidskrävande ärenden kan det vara skäl att boka en tid hos studiehandledaren genom att föreslå en tidpunkt via Wilma.
 
Studiehandledarna har delat upp studerandena sinsemellan så att Tony handleder basgrupperna A–C (18A-D) och Anna basgrupperna D–E (18E-F) och IB. Du ska i huvudsak kontakta din egen studiehandledare. Förutom tillgång till individuell handledning har du studiehandledning i klass med din studiehandledare under vissa perioder.
 
Studiehandledarnas kontaktuppgifter: Tony Valtonen 046 877 1816 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och Anna Quagraine 043 824 9567 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Specialundervisning
 
Specialundervisningen i gymnasiet går främst ut på individuell handledning kring studieteknik och hjälpmedel. Studerande som vill bli testad för läs- och skrivsvårigheter kan vända sig till specialläraren. Intyg inför studentskrivningar görs klara i samråd med speciallärare och rektor senast då den studerande går på åk 2 i gymnasiet. Specialläraren hör till skolans studerandevårdsteam.
 
Speciallärare Nina Sippola har sitt arbetsrum på andra våningen mittemot läsesalen. Hon är anträffbar alla dagar och kan nås via Wilma, per telefon 046-877 2854 eller epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..