DSD är språkprov som utfärdas av den tyska staten och är internationellt erkända. De kan avläggas på två olika nivåer (DSD I och DSD II). Möjligheten att avlägga DSD i Finland existerar sedan hösten 2007 och Mattlidens gymnasium är den enda svenskspråkiga skolan som är med. I och med det hör vi tillsammans med ca 135 andra skolor världen över till Tysklands Auslandsschulwesen (utlandsskolväsende). Båda språkdiplomen är till stor nytta t.ex. när man söker olika arbets- eller praktikplatser i hemlandet eller utomlands, där prov på språkkunskaper krävs. Proven är helt kostnadsfria.

Både DSD I och DSD II utgör ett bevis på uppnådda kunskaper i tyska enligt fastslagna och definierade nivåer, som motsvarar den gemensamma europeiska referensramen för språk och gäller i alla EU-länder.

DSD I, som skrivs i mars, är den lägre nivån. Det rekommenderas att man gör det provet på våren under andra året i gymnasiet, helst efter avlagd DSD-förberedelsekurs, som ordnas i skolan. Utgående från elevens resultat i de olika delmomenten kan man i DSD I komma upp till antingen A2- eller B1-nivå. Båda dessa nivåer är fullt uppnåbara för elever som läser B2- och B3-tyska.

DSD II skrivs i november-december. I det provet kan man baserat på sina prestationer uppnå antingen B2- eller C1-nivå, varav den sistnämnda kräver språkkunskaper på nästintill modersmålsnivå. Skolan har information angående DSD II men erbjuder ingen förberedande kurs.

Proven består av fyra delmoment: läs- och hörförståelse samt muntlig och skriftlig framställning. Läs- och hörförståelseprovet samt uppsatsen skrivs under en dag, medan det muntliga provet hålls vid ett annat tillfälle. Alla delar av provet ordnas i skolan. Den muntliga delen bedöms av en tysk bedömare, Milena Rehn tillsammans med en respektive två tysklärare från den egna skolan, medan alla skriftliga delar skickas till Tyskland för bedömning.

Sari Modig

lektor i tyska

 

logo, se nedan: