PSYKOLOGI

Då vi föds innehåller vår hjärna ca 100 miljarder neuroner (nervceller). Ungefär lika många neuroner som det finns stjärnor i vår galax.Trots detta väger hjärnan bara ca 1,5 kg, men klarar av mycket mera avancerade saker än 1000 gånger så stora datorer.

Allting börjar hos neuronen. Den har egentligen bara två uppgifter

Att ta emot retningar och att skicka dem vidare till en annan neuron. Detta sker med hjälp av elektriska impulser och kemiska signalsubstanser .Detta är grunden till allt du kan allt du vet och till alla dina känslor.

Den medvetna delen av ditt psyke är bara en liten del av det. För tillfället är du medveten om att du läser det jag skrivit. Men du tänkte knappast på din föregående födelsedag eller vad du gjorde under veckoslutet som gått. 

Den omedvetna delen av ditt psyke är betydligt större och innehåller bla. olika drifter, lustar och bortträngningar som ger energi åt din medvetna del och får dig att agera.

Människans liv börjar vid en befruktning då äggcellen möter sin livsviktiga kumpan  dvs spermien. I en utlösning finns det ungefär fyrahundra miljoner spermier. Dvs tillräckligt många för att befrukta alla fertila kvinnor i Västeuropa. Med rätt strategi och med din snabbhet har du en gång vunnit denna tävling med fyra hundra miljoner andra.

Varför inte i fortsättningen följa ett ledande team? Välj psykologi och var en vinnare.

Och kom ihåg. “Mä haluun sut mun tiimiin” 

 

Läs mera om de olika psykologikurserna i kursbeskrivningarna. 

HÄLSOKUNSKAP

“Du ska inte bekymra dig för din hälsa. Den försvinner av sig själv.” Robert Orben 

 

Hälsokunskap är mera än bara “äta rätt och använda kondom”. I hälsokunskapskurserna får du fördjupa dig i vad som ger ett gott liv på alla plan: fysiskt, psykiskt och socialt. Du får lära dig att kritiskt granska hälsomedia, hur man kan främja hälsa och förebygga sjukdomar ur såväl individuellt som samhälleligt perspektiv samt hur man kan utföra en hälsorelaterad forskning. Hälsokunskap behövs i alla faser av livet och våra tre hälsokunskapskurser ger dig byggstenarna för ett balanserat liv.

Läs mera om de olika hälsolärakurserna i kursbeskrivningarna. 

Filosofi

Filosofin lär studerande att tänka kritiskt och kreativt och stärker förmågan att bedöma information. Filosofin är alla vetenskapers moder och integrerar kunskap från olika vetenskapsgrenar. Studerande övar sina kommunikativa färdigheter i undervisningen som sker genom diskussion och dialog. Mattlidens gymnasium erbjuder förutom läroplanens fyra nationella kurser också fyra tillämpade kurser i filosofi.

 

Läs mera om de olika filosofikurserna i kursbeskrivningarna. 

Religion

Religion är ett allmänbildande ämne som ger ökad kulturkännedom. Kunskap i religion ökar förståelsen för andra kulturer och främjar dialog mellan religioner. Vi erbjuder nio kurser i religion, de sex nationella och tre tillämpade. I våra tillämpade kurser används deltagande observation som undervisningsmetod, Vi besöker olika religiösa samfund för möten med dem som tänker annorlunda och för att se olika sätt att utöva religion. Under flexveckan kan man åka till klostret i Valamo och uppleva klosterlivet. 

Livsåskådning

Livsåskådningen är ett tvärvetenskapligt ämne som knyter samman antropologi, filosofi, kultur-, konst-, religionsvetenskap, pedagogik, samhällsvetenskaper, media, genusforskning och sociologi. Det vill säga allt som krävs för en bred kulturell allmänbildning. Man lär kritiskt tänkande och förmåga att gestalta helheter. Genom dialog och annat kommunikativt samarbete lär vi oss respekt för andra kulturer och individer

 

Läs mera om de olika kurserna i religion och livsåskådning i kursbeskrivningarna. 

Historia

Undervisningen i historia i gymnasiet ger de studerande förutsättningar att förstå olika tidsperioders karaktär, problem och förändringsprocesser i vår tid och hjälper dem att bilda sig en uppfattning om världen internationellt sett. Historia är ett läroämne som skapar en individuell, nationell och europeisk identitet. Undervisningen utgår från historiens karaktär som vetenskapsgren och från grunderna för hur historisk kunskap uppstår. Därför bör man fästa uppmärksamhet vid hur historiska fakta analyseras och tolkas kritiskt och sträva efter att betrakta företeelserna ur olika perspektiv. Tid, förändring och kontinuitet samt orsakssammanhang utgör centrala historiska begrepp. I egenskap av ett läroämne där analys av förändringar betonas, skapar historien möjligheter att diskutera framtiden och att försöka bedöma vilka möjligheter den för med sig. Förhållandet mellan människan och miljön samt den mänskliga kulturens bredd, förståelse för kulturella olikheter och betydelsen av internationellt samförstånd betonas i undervisningen. Det egna landets förflutna granskas mot den världshistoriska bakgrunden.

 

Läs mera om de olika kurserna i historia i kursbeskrivningarna. 

Samhällslära

Vi lever i en allt mera föränderlig värld.Förändringarna som sker i vårt samhälle nuförtiden tycks inträffa allt oftare.För att kunna förstå dessa förändringar bör man ha en baskunskap i samhällslära och hur samhället är uppbyggt.Du kan inte hänga med i utvecklingen om du inte är insatt i samhällets föränderliga värld.I samhällsläran tittar vi på dessa föränderliga fenomen och analyserar dem.Samhällslärans betydelse i vår värld kan inte underskattas.När du studerar samhällslära studerar du samtidigt människans utveckling.Utan oss människor skulle aldrig dessa komplicerade samhällen ha kommit till.

Läs mera om de olika kurserna i samhällslära i kursbeskrivningarna. 

 

Projekt med anknytning till humaniora och samhällsvetenskaper: 

MEP, MUN, LEAP, Indien